Verlofberekening 2010

Werkgevers en werknemers hebben in de nieuwe cao afspraken gemaakt over een andere regeling van de werk- en verloftijden. De onderwijsprocessen worden anders ingericht. Niet alleen vanwege de veranderingen in het leergedrag van onze studenten, maar ook omdat de instroom in de komende jaren sterk verandert. Daarnaast gaan hogescholen zich hoe langer hoe meer manifesteren als kennisinstellingen die een belangrijke rol spelen bij de innovatie van bedrijven en instellingen. Deze uitdagingen kunnen wij alleen realiseren met meer variatie in het aanbod. Dit maakt een flexibele inrichting van het werk noodzakelijk. De oude werk- en verlofregeling belemmerde dat teveel, omdat die nog uit de tijd van het voortgezet onderwijs voortkwam. Deze leidde niet alleen tot knelpunten in het aanbod van onderwijs, maar leidde ook tot onnodig hoge werkdruk van de medewerkers.

In de nieuwe cao staan afspraken over een flexibele invulling van de werktijd. Hierdoor krijgen medewerkers ook meer ruimte om zelf keuzes te maken bij de invulling van hun werk en verlof. Om dit te kunnen bereiken wordt de werktijd gespreid ingevuld. Dit betekent dat medewerkers in overleg met hun leidinggevende, kunt kiezen voor een werkweek van respectievelijk 36, 38 of 40 uur. De drie opties hebben dezelfde uitgangspunten, namelijk de 1660 netto werkbare tijd per jaar en de achturige werkdag. De keuze tussen deze opties is in principe vrij, tenzij de vrije keuze ernstige problemen binnen de organisatie veroorzaakt. De nieuwe werk en verlof regeling gaat in op 1 januari 2010.

Om de werking van de afspraak te illustreren is een rekenmodel gemaakt dat de effecten van de keuze voor een werkweek van 36, 38, of 40 uur laat zien. Dit is slechts bedoeld als vingeroefening. De uitwerking van de afspraak vindt plaats op hogeschoolniveau. Alle medewerkers van de hogescholen zullen daarover bericht ontvangen.

Elke regel van het rekenmodel wordt toegelicht. Indien u het vraagteken Hulp? aanklikt krijgt u de toelichting die bij die regel hoort. Verder hebben we nog voor u een aantal uitgewerkte voorbeelden gemaakt:

Voorbeeld A: Aanstelling van 0,9 fte met een standaard werkweek van 38 uur meer >
Voorbeeld B: Aanstelling van 0,45 fte met een standaard werkweek van 36 uur meer >
Voorbeeld C: Aanstelling van 1,0 fte met een standaard werkweek van 36 uur meer >

Voor de verlofberekening over 2011 klik hier


aantal werkbare dagen
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Hulp? aantal dagen 52 52 52 52 52
Hulp? publieke feestdagen volgens cao 2 0 1 1 3
Hulp? niet-werkbare dagen volgens afspraak op hogeschool
Hulp? werkbare dagen

Hulp? volgens cao beschikbare verlofuren standaard werkweek verlofuren
36 219
38 323
40 428

Hulp? (A) aantal werkbare uren in dit kalenderjaar
Hulp? (B) omvang aanstelling fte
Hulp? (C) standaard werkweek bij volledige aanstelling (keuze)
Hulp? (D) totaal aantal netto werkbare uren per jaar = A x B
Hulp? (E) bruto aantal werkbare uren/week bij aanstelllingsomvang = B x C

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag totaal
Hulp? (F) keuze tijdsbesteding per week

Hulp? (G) werkbare uren gecorrigeerd voor feestdagen en overige niet-werkbare dagen = F x werkbare dagen
Hulp? (H) bruto CAO verlofuren per jaar = B x verlofuren behorend bij standaard werkweek C
Hulp? (I) verlofuren na aftrek feestdagen en overige niet werkbare dagen = H - niet-werkbare dagen * E
Hulp? (J) totaal aantal werkbare uren per jaar = G - I
Hulp? (K) teveel (+) / teweinig (-) gewerkte uren t.o.v. aantal werkbare uren/jaar = J - D
Hulp? (L) feitelijk beschikbare verlofuren per jaar (excl. feestdagen en overige niet-werkbare dagen) = I + K