Actualiteiten

Karel Luyben benoemd tot Nationaal Coördinator Open Science

Voormalig Rector-Magnificus van de Technische Universiteit Delft, Karel Luyben, is vandaag door de stuurgroep van het Nationaal Platform Open Science benoemd tot Nationaal Coördinator Open Science. In deze nieuw gecreëerde rol gaat hij zich de komende twee jaar inzetten om de Nederlandse ambities voor open science te realiseren en om de voortrekkersrol van ons land op dit terrein te versterken. Daar heeft iedereen profijt van. Dankzij open access van publicaties kunnen docenten bijvoorbeeld kennisnemen van de meest actuele ontwikkelingen in hun vakgebied en incorporeren in de lesstof en kunnen artsen en verpleegkundigen de nieuwste medische inzichten toepassen voor betere zorg.

Lees het artikel

Herhaald beroep verzachten of schrappen doelmatigheidskorting

Zzp hbo

"De Stichting van het Onderwijs is er niet op voorhand van overtuigd dat de doelmatigheidsbesparingen het primaire proces van de scholen en onderwijsinstellingen niet zullen raken. In een sector waarin we te maken hebben met uitdagingen zoals het oplossen van de lerarentekorten, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en het bevorderen van gelijke kansen is elke investering hard nodig", dat schrijft de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer waarin zij er opnieuw op aandringt om de voorgenomen doelmatigheidskorting uit het regeerakkoord voor het onderwijs - oplopend tot 183 miljoen - te verzachten of helemaal te schrappen.

Lees het artikel

Publieke consultatie Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Het is heel belangrijk dat onderzoek uitgevoerd wordt volgens de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening. Daarom bestaat er sinds 2004 een Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In juni 2016 heeft een commissie geadviseerd om de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2014) te herzien. De besturen van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben daarom een commissie gevraagd een nieuwe tekst voor deze code te schrijven.

Lees het artikel

Nog nooit zoveel studenten in het hbo

Studentenaantallen 2017 visual instroom vierkant

De instroom in het hbo in het studiejaar 2017-2018 is met 5,5% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. De groei is zichtbaar in alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (bachelor, master en Associate degree) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). De instroomgroei is het grootst in de sector gezondheidszorg (+9,0%). Bij de Associate degree opleidingen (Ad) is de instroom met 32,6% (+1.204 studenten) gestegen ten opzichte van studiejaar 2016-2017. Het aantal afgestudeerden steeg met 3,9% naar 73.964 afgegeven diploma’s. Het totaal aantal ingeschreven hbo-studenten is nog nooit zo groot geweest. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Dat én de instroom en het aantal diploma’s zo groeit is goed nieuws. Het is een teken van vertrouwen in ons onderwijs, dat ook wordt ondersteund door uitstekende kwaliteitsbeoordelingen van de NVAO en de tevredenheid van onze studenten’.

Lees het artikel

Fontys draait pilots voor hybride docenten in techniekonderwijs

Nienke meijer

De voorzitter van het College van Bestuur van Fontys, Nienke Meijer reageert vanochtend verheugd op het nieuws dat zoveel werknemers – 40 procent – best voor de klas zouden willen staan. “Het is fijn dat zoveel mensen dit willen, daar moeten we gebruik van maken.” Fontys heeft verschillende pilots om juist deze groep binnen te halen, aldus Meijer. Deze pilots worden vanmiddag gepresenteerd aan onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

Lees het artikel

Hogeronderwijsinstellingen slaan handen ineen voor inclusiever onderwijs

NHL Stenden Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Leiden hebben 25 januari jl. een intentieverklaring ter bevordering van de implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap. De ondertekening vond plaats bij de Vereniging Hogescholen in aanwezigheid van voorzitter Thom de Graaf, het College voor de rechten van de mens, het landelijk programmabureau voor het VN-verdrag, VNG, VSNU en Expertisecentrum handicap + studie.

Lees het artikel

NVAO: Positieve kwaliteitsontwikkeling hoger onderwijs zet door

Vorig jaar was de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland opnieuw op orde, zo blijkt uit het jaarbericht 2017 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor Nederland. De laatste drie jaar ligt het aantal positieve besluiten in het hoger beroepsonderwijs rond de 96 procent. In het wetenschappelijk onderwijs is dat de laatste twee jaar het geval.

Lees het artikel

Hogescholen hebben fors geïnvesteerd in onderwijskwaliteit

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van het vandaag gepubliceerde rapport van de Algemene Rekenkamer over de voorinvesteringen van het HO in de kwaliteit van het onderwijs. Voorzitter Thom de Graaf benadrukt dat hogescholen fors hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs door hun reserves stevig aan te spreken. Wel zet hij vraagtekens bij de criteria die de Algemene Rekenkamer achteraf heeft geformuleerd om de afspraken tussen de minister en de hogescholen te toetsen. De Graaf: “De aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer bieden niettemin goede lessen voor de toekomst.”

Lees het artikel

Zelf onderzoeksdata delen op Saxion

Bigdata   vierkant

Saxion zet met een eigen repository en cloud service de volgende stap in de professionalisering van onderzoek op de hogeschool, zo meldt ScienceGuide op 24-1 jl. Daarmee wil de hogeschool er voor zorgen dat onderzoekers en lectoren van Saxion hun onderzoeksresultaten beter kunnen ontsluiten en delen met de wereld. 

Lees het artikel

Echte meerwaarde hbo is de maatschappelijke waarde

Vandaag vond de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen plaats met als thema ‘Meerwaarde van het hbo'. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, opende de bijeenkomst met een betoog over de meerwaarde van het hbo. "De echte meerwaarde van het hbo is de maatschappelijke waarde die verder gaat dan het aanleren van vaardigheden en kennis om als professional te kunnen functioneren". Minister Ingrid van Engelshoven sprak in haar toespraak vooral haar vertrouwen uit in de kwaliteit van het hbo en de emancipatiefunctie van de instellingen. "Toegankelijkheid is voor mij prioriteit", aldus de minister van OCW.

Lees het artikel