Actualiteit

Verkiezingsdebatten hoger onderwijs

Tk rechthoek

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren hoger onderwijsinstellingen, koepel- en branche-organisaties, bonden en anderen een reeks bijeenkomsten in de vorm van een verkiezingsdebat, festival, café of congres. Een overzicht:

Hoger onderwijsdebatten - hogescholen en universiteiten

Datum Titel Deelnemers Organisator
13-2 De Student Kiest Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Lodewijk Asscher (PvdA) Landelijke studentenbonden, studentenverenigingen, hogescholen en universiteiten
15-2 Verkiezingsfestival Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Julius Terpstra (CDA), Jaimi van Essen (D66), Hans van 't Land (SGP), Don Ceder (ChristenUnie), Ilse Smit (Partij voor de Dieren), Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) Hogeschool Windesheim
15-2 Verkiezingsdebat Han ten Broeke (VVD), Jaimy van Essen (D66), Huub Bellemakers (Groenlinks) en Eugene van Mierlo (CDA) Studievereniging CEMENTi, Saxion Hogeschool
20-2 Verkiezingsdebat Loes Ypma (PvdA), Paul van Meenen (D66), Wim Jan Renkema (GL) en Michel Rog (CDA) Hogeschool Rotterdam
23-2 Verkiezingsdebat Pieter Duisenberg (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Amma Asante (PvdA) Onderwerp: Hoe trekken we de beste studenten, docenten en wetenschappers aan? EP-Nuffic Internationaal, VSNU, Vereniging Hogescholen
2-3 Verkiezingsdebat Sander Dekker (VVD), Mona Keijzer (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Vera Bergkamp (D66), Ronald van Raak (SP), Kirsten van den Hul (PvdA) Hogeschool van Amsterdam
8-3 Verkiezingsdebat Jeroen Dijsselbloem (PvdA) Fontys Hogescholen (Eindhoven)
8-3 Verkiezingsdebat Met de nummers 2 van de meeste partijen Fontys Hogeschool Journalistiek (Tilburg)


Hoger onderwijsdebatten - organisaties 

Datum Titel Deelnemers Organisator
6-2 Nationaal onderwijsdebat  Sandra Beckerman (SP), Rik Grashoff (GroenLinks), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA), Karin Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA)  Stichting van het onderwijs
7-2 Reuring!Café Michiel van den Hauten (ministerie van OCW), Roshan Cools (Radboudumc), Emmo Meijer (AWTI) en Alexander Rinnooy Kan (Big Data Alliance) Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met KNAW, NWO en VSNU
13-2 Onderwijsdebat Utrecht   AOb
23-2 Congres Kwaliteit in de praktijk Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jasper van Dijk (SP), Roel Kuiper (ChristenUnie); Frits Lintmeijer (GroenLinks); Paul van Meenen (D66); Jan van Zijl (PvdA)  NVAO

Gerelateerd

“Geef de regie op inburgering aan gemeenten”

Actualiteit

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers in Nederland een goede start krijgen en snel kunnen meedoen in de samenleving. De resultaten van het inburgeringsbeleid dat in 2013 is ingevoerd zijn verontrustend. Gemeenten, taalaanbieders en vluchtelingenorganisaties pleiten daarom voor een effectiever inburgeringsbeleid waarvoor twee aanpassingen nodig zijn: Een regierol voor gemeenten bij de begeleiding van inburgeraars; dit in lijn met de decentralisatie van allerlei taken naar gemeenten. Meer mogelijkheden om geïntegreerde trajecten van taal met werk en (beroeps-) opleiding die gericht zijn op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt, in te zetten.

Lees meer

Kritisch gesprek nodig over advies Commissie van de Donk

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen reageert kritisch op het rapport van de evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs (commissie Van de Donk). Deze commissie had de opdracht van de minister van OCW het experiment van prestatieafspraken tussen overheid en individuele hogescholen en universiteiten te evalueren. Het rapport doet ook voorstellen voor de toekomst. Voorzitter Thom de Graaf heeft met name grote aarzelingen bij de suggestie van de commissie Van de Donk om tot een nieuwe bekostigingssystematiek te komen en bij het voorstel om een permanente toetsing- en beoordelingscommissie in het leven te roepen. De Graaf is wel positief over de centrale rol die volgens de commissie is weggelegd voor waardengeoriënteerde instellingsplannen waarin missie en visie van de hogeschool en universiteit zijn vastgelegd na een dialoog met betrokkenen binnen en buiten de instelling. "Dit sluit prima aan bij de maatschappelijke opdracht van hogescholen en bij het advies van de commissie-Slob".

Lees meer

Stemmen bij hogescholen voor Tweede Kamerverkiezingen 2017

Actualiteit

Een aantal andere hogescholen in Nederland stelt vandaag zijn gebouwen beschikbaar voor bureaus om alle burgers - waaronder studenten, docenten, lectoren en andere medewerkers van hogescholen - hun burgerplicht te kunnen laten voldoen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Lees meer

Aandachtspunten hbo voor nieuwe kabinetsperiode

Standpunt

Nederland heeft goed opgeleide en veerkrachtige burgers nodig, mensen die niet alleen verantwoordelijkheid dragen in bedrijven en instellingen maar ook in de samenleving als geheel. Hbo-opgeleide professionals hebben in deze snel veranderende en onzekere wereld een belangrijke stabiliserende en opbouwende rol te spelen. Voor de cohesie in de samenleving en voor de economische kracht van Nederland is kwalitatief goed hoger beroepsonderwijs essentieel. Thom de Graaf: “Juist de hbo-opgeleiden zijn in staat niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk bruggen te bouwen in onze maatschappij.

Lees meer