Inzet verkiezingen: Verantwoording is en blijft nodig

Kwaliteitsinvesteringen in overleg met studenten en medewerkers

In 2015 hebben hogescholen circa 130 miljoen en in 2016 zelfs 150 miljoen euro aan extra middelen ingezet in meer contacturen tussen docenten en studenten, intensievere begeleiding, meer docenten en in verdere professionalisering van de docenten etc. Hogescholen komen hiermee tegemoet aan afspraken met OCW over extra investeringen in onderwijskwaliteit, vooruitlopend op de extra opbrengsten in 2018 die zij ontvangen n.a.v. het studievoorschot. In overleg met studenten, medewerkers en het bedrijfsleven wordt afgestemd hoe de extra middelen worden ingezet. Het voeren van deze horizontale dialoog creëert betrokkenheid en zorgt voor een breed draagvlak. Hogescholen maken keuzes die bij de eigen context passen en zullen zich vanzelfsprekend verantwoorden over hun prestaties en de bestede middelen. De Vereniging Hogescholen hoopt dat het volgende kabinet de horizontale dialoog voor het maken van instellingsplannen en de verantwoording steunt en inziet dat het experiment van landelijke prestatieafspraken en -bekostiging niet werkt omdat het afbreuk doet aan betrokkenheid van studenten, medewerkers en regionale organisaties.

Thom de Graaf: “De hogescholen vinden prestatiebekostiging in het hoger onderwijs een onjuist en soms onrechtvaardig instrument, de huidige beoordeling laat eens te meer zien dat het niet logisch is om te werken met zo’n afrekensystematiek en hogescholen ondanks al hun inspanningen te bestraffen.”

Investeren in meer contacturen, begeleiding en ICT
Samen met studenten, medewerkers en het bedrijfsleven zijn plannen bij de hogescholen opgesteld voor de extra bestedingen in de kwaliteit van het onderwijs, het praktijkgericht onderzoek en de organisatie en infrastructuur. Zo is in 2015 het onderwijzend personeel gestegen met 900 fte’s ten opzichte van 2014. Een deel hiervan zijn aanstellingen voor extra lectoren om het praktijkgericht onderwijs verder te versteken en te integreren met het onderwijs. Tevens investeerden hogescholen in nieuwe ICT- en studiefaciliteiten die aansluiten bij bijvoorbeeld project gestuurd onderwijs. Voor de middelen die vanaf 2018 beschikbaar komen door de invoering van het Studievoorschot, hebben Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) op 19 december 2016 een gezamenlijke agenda gepresenteerd aan minister Bussemaker. De vijf investeringsdoelen van deze agenda betreffen: Intensiever en kleinschaliger onderwijs met meer docenten, verdere professionalisering van docenten, meer begeleiding van studenten, aandacht voor talentontwikkeling en het realiseren van moderne onderwijsfaciliteiten.

Horizontale dialoog  
De gezamenlijke overlegstructuur - de horizontale dialoog  - blijkt goed te werken. Hogescholen zoeken actief de discussie op met studenten, docenten, lectoren, ondersteuners maar ook met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio. Op deze manier worden ook gezamenlijk instellingsplannen opgesteld, waarmee wordt ingespeeld op de eigen regionale ontwikkelingen en op datgene waar de samenleving behoefte aan heeft. De uiteindelijke inzet van de extra middelen wordt afgestemd met de medezeggenschapsraad die instemmingsrecht heeft op de hoofdlijnen van de begroting. Het voeren van deze horizontale dialoog creëert betrokkenheid en zorgt voor draagvlak van de plannen. De hogescholen hebben wel de ruimte nodig om dit te kunnen doen. Landelijke afspraken zijn vaak moeilijk te vertalen in regionale verschillen.

Advies commissie Slob over prestatieafspraken
De Vereniging Hogescholen heeft over de prestatieafspraken en -bekostiging advies gevraagd aan een tijdelijke commissie onder leiding van de heer Arie Slob. Dat advies werd op 19 januari jl. gepresenteerd. "Laat hogescholen zelf het initiatief nemen om samen met de eigen stakeholders ambities te formuleren en hierover kwaliteitsafspraken te maken. Hogescholen moeten deze verantwoordelijkheid nemen en zich er, nog meer dan nu, bewust van zijn dat zij hier vervolgens ook verantwoording over afleggen naar die betrokken stakeholders en in algemene zin.” Zo formuleert Arie Slob een van de aanbevelingen in het eindadvies aan de Vereniging Hogescholen. 

Opbrengsten studievoorschot pas vanaf 2018
Vooruitlopend op de extra opbrengsten die vanaf 2018 naar het hoger onderwijs zullen gaan door het studievoorschot, hebben hogescholen en universiteiten met OCW afgesproken extra te investeren in onderwijskwaliteit. De afspraak was dat universiteiten en hogescholen gezamenlijk 200 miljoen extra zouden investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Voor de hogescholen komt dit neer op circa 120 miljoen euro. Uit de jaarcijfers blijkt dat de hogescholen in 2015 circa 130 miljoen en in 2016 zelfs 150 miljoen euro aan extra middelen hebben ingezet.


Onze inzet:


Informatie